Om NOMX / Retningslinjer

Retningslinjer

Regler for Nord-Odal MX Klubb

Retningslinjer for foreldre/foresatt

• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Nord-Odal MX Klubb, men er du med følger du våre regler
• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
• Lær barna å tåle både medgang og motgang
• Motiver barna til å være positive på trening
• Vis god sportsånd og respekt for andre.
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Retningslinjer for utøvere:

• Gode holdninger
• Respektere hverandre
• Lojalitet mot klubb og trenere
• Hjelpe hverandre
• Følge klubbens regler
• Stille opp for hverandre
• Ærlig overfor trener og andre utøvere.
• Godt samhold
• Stå sammen
• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
• Vise engasjement
• Gode arbeidsholdninger.
• Stolthet av sin egen innsats.
• Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT!!

Retningslinjer for trenere:

SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:
• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
• Positive erfaringer med trening og konkurranse
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
• Vær et godt forbilde
• Møt presis og godt forberedt til hver trening
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
• En målrettet plan
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
• Effektiv organisering
• Saklig og presis informasjon
• Kreative løsninger
• Fleksibilitet ved problemløsning

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Mobbing

Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe idretten ikke akseptere. Nord-Odal MX Klubb har null-toleranse for mobbing, og i tilfeller hvor dette fremkommer vil det reageres sterk i henhold til gjeldene lover og forskrifter for idretten. Ytterste konsekvens kan bli eksklusjon fra klubben.

Seksuell trakassering

Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga. idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. Opplever man å bli seksuelt trakassert eller har mistanke om at noen blir det skal dette umiddelbart varsles styret. Skulle det være noen i styret som forestår en slik handling skal vedkommende øyeblikkelig midlertidig fratas alle verv og oppgaver til saken er avsluttet.

Alkohol

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54
1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g)
2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private.
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge.
Nord-Odal MX Klubb | Org.nr: 989 423 495 | Syningomvegen 353, 2124 AUSTVATN