Info / Lisens

Lisens

 
E-basert lisens teorikurs

NMF innfører nå et e-læringsbasert teorikurs for alle som skal ta lisenskurs. Dette kurset er felles for alle grener innen båt, motorsykkel og snøscooter. Kurset erstatter ikke grenvis teoretisk og praktisk opplæring, men vil sikre at alle har nødvendig teoretisk plattform for å kjenne til de lover, regler og verdier som vår idrettsvirksomhet bygger på.

Etter gjennomført kurs foregår den resterende opplæringen i en klubb. Kurset ligger fritt tilgjengelig på nett, og det er gratis å gjennomføre det. Man må imidlertid være registrert i NIF, da det krever pålogging med den samme identiteten som man har i «Min idrett».

Kurset er obligatorisk for:
-Alle som skal søke om utøverlisens fra det året de fyller 13 år, også de som tidligere har hatt barnelisens.
-Minst en foresatt (forelder eller verge) for barn i alderen 5 til 12 år.

Kurset anbefales for:
-Alle som skal være ansvarshavende for barn og ungdom i alderen 5 – 16 år under trening og konkurranser. For ansvarshavende krever reglene at disse skal kjenne til innholdet i dette kurset ved enten å selv ha utøver- eller funksjonærlisens, ha gjennomført kurset eller å skrive under på at man kjenner til det faglige innholdet som kurset dekker.
-Foresatte for ungdom fra 13 år som skal ta lisens for første gang.
-Personer som skal ta sikkerhetslederkurs.

Ordningen settes i drift umiddelbart, men det blir en liten overgangsperiode før alle greninstruktører er på plass. I den perioden vil også opplæring med lisenskurslærere bli godtatt. Fra 2015 er det ikke krav til lisenskurs teori før det året man fyller 13. Man må imidlertid ha praktisk opplæring allerede fra man er fem år. Det blir opp til greninstruktøren å vurdere hver enkelt når det gjelder å ha oppnådd de praktiske ferdigheter som kreves for å søke om barneli-sens eller ordinære lisenser beregnet på de fra 13 år og opp. Søknadsskjemaet for lisens inneholder noen punkter som greninstruktør må signere på at man har vært gjennom og/eller behersker.

GRENINSTRUKTØR
Lisenskurslæreren blir nå erstattet av en såkalt «greninstruktør». Alle lisenskurs-lærere får tilbud om å konvertere til greninstruktør på en enkel måte. Samtidig kan andre også søke om å bli det. NMF ønsker at alle klubber har egne godt kvalifiserte greninstruktører. Minstekrav er at man er aktivitetsleder eller trener, men man må også dokumentere at man er egnet til å drive praktisk opplæring innen den grenen man søker for. Søknadskjema for greninstruktører finnes på www.nmfsport.no.

LOGG INN PÅ NETT HER:
1. Åpne kurs.idrett.no
2. Logg på med ditt brukernavn og passord (samme som i «Minidrett»)
3. Klikk på «Særforbund»
4. Klikk på «Motorsportforbundet»
5. Klikk på kurset.
Utøverlisens

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriftene eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. (ingen forsikring Radiostyrt motorsport)

NMF har importert lisenshistorikk fra 2010 frem til og med 2014. Eldre lisenshistorikk kan man finne i MinIdrett da NMF benyttet NIF sin lisensmodul tidligere. I det nye systemet må man logge seg på og ta ut utøver- og funksjonærlisenser selv. Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Dersom man har løst en lisens innen de siste fem årene stilles ingen nye krav for å fornye. Har man ikke hatt lisens gjelder følgende kompetansekrav;

Barn 5-12 år
Etter at man har fått opplæring under en opplæringslisens med en greninstruktør, sendes søknad om utøverlisens sammen med egenattest over helsetilstand. Greninstruktørs signatur er en bekreftelse på at barnet har gått gjennom en opplæring og kan delta i ordinære barneidrettsaktiviteter i NMF. I tillegg må minst én foresatt gjennomføre e-læringskurset lisenskurs teoridel som man finner under Særforbund/Norges Motorsportforbund på https://kurs.idrett.no Kopi av e-læringsdiplomet må vedlegges søknaden.

Ungdommer og voksne
Fra det året man fyller 13 år kreves det at man selv må gjennomføre e-læringskurset, i tillegg til at man gjennomgår den grenvise opplæringen i en klubb. Man må levere en godkjent legeattest sammen med egenattest og lisenssøknaden (se eget skjema her). Hvis man har hatt barnelisens tidligere trenger man ikke ny grenvis praktisk opplæring, men man må sende inn kopi av e-læringsdiplomet sammen med søknaden og helsedokumentene. Vi anbefaler at foresatte for ungdommer også gjennomfører e-læringskurset.

I NMF kan man løse lisenser av ulik varighet, forsikringsdekning og aktivitet. For å løse lisens må man ha et betalt medlemsskap i en NMF-tilsluttet klubb. Videre må man være bruker i MinIdrett (www.minidrett.no). Lisensene løses under den klubb man har sitt hovedmedlemsskap. De ulike lisensene har ulike kompetansekrav. NMF registrerer dette i Idrettens kompetanseregister. Informasjonen ligger tilgjengelig for den enkelte i MinIdrett.

Matrisen under viser hvilke lisenser som finnes tilgjengelig for kjøp i NMFs konkurransesystem SAS. Prisene gjelder for 2019.
 
 
 
For å oppgradere en årslisens, for eksempel fra grunnlisens til nasjonal lisens, må man sende forespørsel på epost til nmf@nmfsport.no med SAS-ID og hvilken lisenstype som ønskes. For barn har vi bare en type, men for ungdom kan man velge mellom ungdomslisens eller internasjonal lisens. Fra det året man fyller 20 år kan man velge mellom grunnlisens, nasjonal lisens eller internasjonal lisens. Man kan også velge classic lisens, men da gjelder det begrensninger på hvilke kjøretøy man kan benytte.

Det er også mulig å kjøpe engangslisens i SAS i forbindelse med påmelding til en konkurranse. Kjøp av denne forutsetter imidlertid at man har grunnlisens, eller tidligere er registrert som lisensinnehaver i løpet av de siste fem år, eller at man har sendt inn dokumentasjon tilsvarende det som gir rett til å kjøpe ordinær lisens. Denne lisensen har to priser avhengig av om man har en helårs grunnlisens, eller om man løser ut engangs grunnlisens sammen med engangs konkurranselisens. Engangs grunnlisens antas å ha lav aktualitet alene. I og med at alle engangs lisenser knyttes opp mot et arrangement, forutsettes det derfor at aktiviteten (for eksempel et lukket løp/klubbmesterskap, hvor grunnlisens kan brukes) er registrert som et arrangement i SAS.
Nord-Odal MX Klubb | Org.nr: 989 423 495 | Syningomvegen 353, 2124 AUSTVATN